Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w …………………….. przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z  przepisów prawa oświatowego

Administratorem danych jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej w ……………….

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Lidia Stawińska  

tel. 046 814 42 42 w. 103   adres e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl

 1. Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) i jej rozporządzeń wykonawczych;
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379) i jej rozporządzeń wykonawczych;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) i jej rozporządzeń wykonawczych;
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1506) i jej rozporządzeń wykonawczych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do zapomnienia, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 • po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań wynikających z  przepisów prawa oświatowego.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej.

Opublikowano: 25 maja 2018 17:08

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 123

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
 • |
 • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony