Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że Szkoła Podstawowa w Pukininie przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z  przepisów prawa oświatowego.

Administratorem danych jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pukininie

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Lidia Stawińska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem  tel. 046 814 42 42 w. 103 lub poprzez  adres e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl

 

 1. Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do zapomnienia, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.  
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym  z przepisów prawa oświatowego  i jest  niezbędne do realizacji zadań wynikających z powyższych przepisów prawa.  
 4. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa oświatowego jest dobrowolne. Dane takie będą zebrane na podstawie wyrażonych przez rodziców/ opiekunów  zgód na przetwarzanie. 
 5. Dane podane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres określony w odrębnych przepisach prawa.
 9. Powyższe informacje są zamieszczone w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
 • |
 • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony