REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

„LOGO LIGI OCHRONY PRZYRODY NA 90 – LECIE JEJ ISTNIENIA”

I. Organizatorem konkursu jest Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Rawie Mazowieckiej.

II. Cele konkursu:

- zachęcanie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych;

- pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej;

- kształtowanie wrażliwości artystycznej;

- edukacja przyrodnicza i wychowanie przez sztukę.  

III. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przestawiające logo Ligi Ochrony Przyrody wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych. Konkurs rozgrywany jest w 4 kategoriach wiekowych i adresowany jest do członków szkolnych kół LOP z terenu powiatu rawskiego.

I kategoria – uczniowie klas I – III szkół podstawowych

II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

III kategoria – uczniowie klas VII szkół podstawowych i klas II – III gimnazjum

IV kategoria – młodzież szkół ponadgimnazjalnych

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 2. Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.

3.  Prace plastyczne w formacie A3 wykonane przez uczniów mają przedstawiać logo Ligi Ochrony Przyrody wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych:  makulatury, resztek materiałów tekstylnych, a także nasion, zasuszonych kwiatów, liści, owoców, itp.

4. Prace należy opatrzyć danymi: imię i nazwisko autora, klasa, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu.

V. Zasady oceny prac:

 1. Prace poddane zostaną ocenie Jury.
 2. Jury wyłoni po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego i niekonsultowanego eksponowania i wykorzystania w publikacjach materiałów konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i środkach masowego przekazu informacji.
 5. Prace konkursowe nie będą zwracane.

VI. Nagrody:

Dla zwycięzców – autorów nagrodzonych prac przewiduje się nagrody.

VII. Kryteria oceny:

 1. Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac.
 2. Zgodność pracy z tematem.
 3. Samodzielność w wykonaniu pracy.
 4. Oryginalność i trwałość pracy.

VIII. Terminy przeprowadzenia konkursu:

 1. Prace konkursowe należy złożyć do Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 14, do dnia 20 marca 2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 5 kwietnia 2018 r.
 3. Opiekunowie nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wręczeniu nagród.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Zaszyfrowany adres tej strony