Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej w Pukininie

 

§ 92. Zasady oceniania zachowania uczniów w klasach IV-VIII

 

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Ocenie zachowania podlegać będą w szczególności:

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)  okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

1)  wzorowe;

2)  bardzo dobre;

3)  dobre;

4)  poprawne;

5)  nieodpowiednie;

6)  naganne.

 1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 2. Ocenę zachowania ustala się z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

1)   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

a)  jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;

b)   rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;

c)  stanowi wzór kulturalnego zachowania;

d)   nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);

e)    jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;

f)  jest wolontariuszem;

g)  działa w organizacjach młodzieżowych;

h)  rozwija tradycje szkoły.

2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę dobrą i dodatkowo:

a)  przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

b)  nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;

c)  liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;

d)  nie spóźnia się na zajęcia;

e)  cechuje go kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;

f)    jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

g)  godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

 

h)   jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;

i)   jego postawa jest godna naśladowania.

3)  Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:

a)  rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

b)  systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

c)  liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;

d)   włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;

e)    wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

f)  jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;

g)  nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;

h)  nie ulega nałogom.

4)  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, jeśli:

a)  ma pozytywny stosunek do nauki;

b)  wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;

c)  na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;

d)  liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;

e)  nie wagaruje;

f)  sporadycznie spóźnia się na zajęcia;

g)   nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;

h)  nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;

i)     poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

j)    szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody przez siebie wyrządzone);

k)   nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej,

l)   jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;

ł) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku;

m)   nie popadł w konflikt z prawem;

n)  przestrzega obowiązujących regulaminów

 • o)  ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;

p)  nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów;

r) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.

 

5)   Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

a)  wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

b)   uchybia istotnym wymaganiom zawartym w obowiązujących w szkole regulaminach, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;

c)   liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych);

d)  wagaruje;

e)  spóźnia się na zajęcia;

f)  nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

g)  dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

h)   charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;

i)   wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

j)   niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

k)  jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami;

l)   nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.

6)  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną

i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

a)  świadomie nie stosuje się do wymagań zawartych w szkolnych regulaminach;

b)  ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych;

c)  swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;

d)  dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

e)  świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

f)  naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;

g)  zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania elementem pomocniczym są punktowe kryteria zachowania.
 2. Punkty pozytywne i negatywne są systematycznie wpisywane przez nauczycieli lub na wniosek innych pracowników szkoły.
  1. Ocena zachowania uwzględnia ilość zdobytych przez ucznia punktów, zgodnie z zasadami:

1)  wzorowe                                           250 punktów i więcej;

2)  bardzo dobre                                    200-249 punktów;

3)  dobre                                                150-199 punktów;

4)  poprawne                                          100-149 punktów;

5)  nieodpowiednie                                50-99 punktów;

6)  naganne                                            poniżej 50 punktów.

 

 1. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150 punktów, ilość tę w zależności od prezentowanej postawy w ciągu półrocza może zwiększyć lub zmniejszyć.
 2. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne.
 3. Uczeń traci punkty, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania

– zachowania negatywne.

 

 1. Przyznawanie punktów:

1)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 1.1punkty pozytywne:

Lp

Zachowanie

Liczba punktów

a)

pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z

obowiązków

raz w półroczu 15p.

b)

pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z

obowiązków

raz w półroczu 10 p.

c)

100% frekwencja w półroczu

raz w półroczu 20p.

d)

aktywny udział w uroczystościach szkolnych, apelach

– (punkty przyznaje nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie apelu, uroczystości w zależności od wkładu pracy ucznia)

każdorazowo 5-20 p.

e)

brak spóźnień na lekcje

raz w półroczu 5p.

f)

brak godzin nieusprawiedliwionych

raz w półroczu 5p.

g)

ubieranie się stosowne do sytuacji (strój czysty, schludny, odpowiedni do wieku i warunków

pogodowych)

raz w półroczu 5p.

 

1.2 punkty negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

przeszkadzanie na zajęciach edukacyjnych, apelach,

uroczystościach szkolnych

każdorazowo 10p.

 

b)

niewykonywanie poleceń nauczyciela

każdorazowo 10p

c)

niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych

pracowników szkoły

każdorazowo 10p.

d)

niewywiązywanie się z obowiązków :

 

 

d1)

lekceważenie dyżurów klasowych

każdorazowo 5p.

d2)

nieuzasadnione odmawianie udziału w życiu klasy

i szkoły

każdorazowo 5p.

d3)

brak stroju galowego

każdorazowo 5p.

e)

niewłaściwe zachowanie się podczas przerw (bieganie po korytarzu, niebezpieczne zabawy, krzyki) oraz podczas

uroczystości szkolnych

każdorazowo 5p.

f)

nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia

każdorazowo 2p.

g)

nieusprawiedliwione nieobecności w szkole

każdorazowo 10p.

h)

brak obuwia na zmianę

każdorazowo 2p.

i)

pozostawanie w klasie podczas przerwy

każdorazowo 3p.

j)

niszczenie podręczników i materiałów edukacyjnych

każdorazowo 20p.

 

2)  Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 

 

1.1  punkty pozytywne:

 

 

 

Lp

Zachowanie

Liczba punktów

a)

pomoc koleżeńska na terenie szkoły

każdorazowo 3p.

b)

sprzątanie terenu wokół szkoły, udział w Akcji

Sprzątanie Świata

każdorazowo 5p.

c)

pełnienie funkcji w aktywie bibliotecznym, pomoc w

świetlicy

raz w półroczu 10 - 30p.

d)

zaangażowanie w organizowaniu imprez klasowych

każdorazowo 2-15 p.

e)

reprezentowanie szkoły w imprezach środowiskowych

każdorazowo 10p.

f)

dbanie o gazetki klasowe

każdorazowo 5p

 

g)

dbanie o gazetki szkolne

każdorazowo 5p.

h)

udział w działaniach charytatywnych

za każde ukończone działanie

od 5p. - 20p.

 

1.2  punkty negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

zaśmiecanie otoczenia

każdorazowo 5p.

b)

niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku –

natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia lub odkupienie

w przypadku niespełnienia, utrata 100p.

c)

niszczenie rzeczy należących do innych osób

każdorazowo 15p. plus zwrot

kosztów

d)

nieuzasadnione używanie telefonu komórkowego lub

innych nośników elektronicznych

każdorazowo od 5p. – 20 p.

 

3)    Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 

 

1.1  punkty pozytywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

reprezentowanie szkoły w uroczystościach

patriotycznych oraz innych o znaczeniu lokalnym

każdorazowo 20p.

b)

reprezentacja pocztu sztandarowego

raz w półroczu 20p.

c)

przygotowanie akademii, apeli i imprez szkolnych

(w tym sportowych) oraz aktywny udział w nich

każdorazowo 5p.-10p.

d)

Udział w konkursach przedmiotowych

za każdy konkurs

 

d1)

etap szkolny

5p.

d2)

za zajęcie od I-III miejsca

10p

d3)

etap rejonowy

20p.

 

 

d4)

za zajęcie od I-III miejsca

10p

 

d5)

etap wojewódzki

30p

 

d6)

za zajęcie od I-III miejsca

10p

 

d7)

etap ogólnopolski

40p

 

d8)

za zajęcie od I-III miejsca

10p

e)

Udział w innych konkursach:

 

 

e1)

etap szkolny

5p.

e2)

etap gminny

5p.

e3)

etap powiatowy

5p.

e4)

etap rejonowy

5p.

e5)

etap wojewódzki

5p.

e6)

etap ogólnopolski

10p

e7)

dodatkowo za I-III miejsce na każdym etapie

10p

f)

Udział w konkursach ogólnopolskich lub

międzynarodowych uczeń otrzymuje punkty w zależności od osiągniętego wyniku :

 

 

f1)

80-100% możliwych do uzyskania punktów

25p.

f2)

60-79% możliwych do uzyskania punktów

15 p.

f3)

40-59% możliwych do uzyskania punktów

10p.

f4)

poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów

5p.

g)

Udział w zawodach sportowych :

 

 

g1)

zawody gminne

5p.

g2)

zawody powiatowe

10p.

g3)

zawody rejonowe

15p.

g5)

zawody wojewódzkie

20p.

g6)

dodatkowo za zajęcie I-III miejsca na powyższych

zawodach

5p.

g7)

zawody międzynarodowe

25p.

g8)

za zajęcie I-VI miejsca w zawodach

międzynarodowych

20p

 

1.2  punkty negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

brak poszanowania dla symboli narodowych,

religijnych i szkolnych

każdorazowo 10p.

b)

nieobecność na imprezach, uroczystościach i akcjach

organizowanych przez szkołę

każdorazowo 10p.

c)

nieobecność na zawodach sportowych

każdorazowo 10p.

 

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 

 

1.1  punkty pozytywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

dbanie o kulturę języka poprzez udział w apelach, akademiach, recytacje wierszy, prezentacje

i pokazy

10p

 

1.2  negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

wulgarne słownictwo i zaczepki słowne

każdorazowo 15p.

 

5)    Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

1.1  punkty pozytywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

Reagowanie - dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo

własne oraz kolegów (w szkole i poza nią), zapobieganie sytuacjom mogącym stwarzać zagrożenie

każdorazowo 10p

 

1.2  punkty negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

udział w bójkach, przepychankach

każdorazowo 10p. - 30p

b)

Kradzież

b1) pieniędzy, mienia o znacznej wartości materialnej b2) przedmiotów o niewielkiej wartości

 

każdorazowo 50p. każdorazowo 20p.

c)

wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy

każdorazowo 20p.

d)

prowokowanie kolegów do złych uczynków lub

zachowań

każdorazowo 10p.

e)

nieprzestrzeganie zasad higieny, nieestetyczny

wygląd (m.in. tłuste włosy, brudne paznokcie, brudne ubranie)

każdorazowo 5p.

f)

używanie kolorowych kosmetyków

każdorazowo 5p.

g)

palenie papierosów

każdorazowo 50

h)

spożywanie alkoholu

każdorazowo 50

i)

samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć i

przerw

każdorazowo 20

j)

Wejście w konflikt z prawem(zażywanie środków odurzających, narkotyków, rozboje, znęcanie się

fizyczne psychiczne nad innymi osobami)

każdorazowo 100p.

 

6)    Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 

 

1.1  punkty pozytywne:

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

Działalność w organizacjach szkolnych

i pozaszkolnych, np.: w harcerstwie.

10p.

b)

Poczet, delegacja na wyjazdach i wyjściach poza

teren szkoły

10p.

 

c)

wpływanie na właściwe zachowanie lub/i postawę

kolegów

raz w półroczu 10p.

 

1.2  punkty negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela i innych

pracowników szkoły

każdorazowo 10p.

b)

niewłaściwe zachowanie na wyjazdach i wyjściach

poza teren szkoły

każdorazowo 10p.

c)

nieokazywanie szacunku kolegom

raz w półroczu 10p.

d)

niewłaściwe zachowanie na korytarzu, w salach

lekcyjnych

każdorazowo 5p.

 

7)  Okazywanie szacunku innym osobom:

 

 

1.1  punkty pozytywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

bezinteresowna pomoc nauczycielom, pracownikom

szkoły, uczniom

każdorazowo 10p.

b)

pomoc koleżeńska na terenie szkoły i poza nią

każdorazowo 3p.

c)

indywidualny i efektywny wkład w akcje

charytatywne w szkole

każdorazowo 5p.-15p.

 

1.2  punkty negatywne:

 

 

 

Lp.

Zachowanie

Liczba punktów

a)

niestosowne zachowanie względem nauczycieli, pracowników szkoły, oraz innych osób dorosłych w

szkole i poza nią

każdorazowo 10p.

b)

niewykonanie polecenia nauczyciela

każdorazowo 10p.

c)

Okłamywanie

każdorazowo 5p.

d)

cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz innych urządzeń

elektronicznych

każdorazowo 50p.

 

 1. Jeżeli uczeń w ciągu półrocza straci:

1)  50 punktów, nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania, bez względu na sumę punktów,

2)  70 punktów, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej ze sprawowania bez względu na sumę punktów.

3)  100 punktów i więcej nie może otrzymać oceny dobrej ze sprawowania bez względu na sumę punktów.

 1. Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem otrzymuje ocenę naganną bez względu na ilość uzyskanych punktów.
 2. Jeden raz w każdym półroczu, na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną, wychowawca dokonuje zsumowania zdobytych przez uczniów punktów i proponuje ocenę śródroczną, roczną zachowania.
 3. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 5. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału uwzględniając wszystkie przyjęte kryteria i zdobyte wcześniej informacje od nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły oraz instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje szkoła.
 6. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Ocena proponowana (z osiągnięć edukacyjnych i zachowania) jest oceną przewidywaną, nie jest oceną wystawioną czyli może ulec zmianie.
 9. Ocenianie     bieżące    po    przedstawieniu    oceny    proponowanej    może spowodować podwyższenie lub obniżenie przewidywanej oceny.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
 • |
 • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony