Uchwała  Nr 6/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej ubezpieczającej dzieci w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

§1

Wybrać firmę INTER RISK jako firmę ubezpieczającą dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

Postanowienia początkowe
§1
1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., zwane dalej SWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwane dalej Ubezpieczającymi a InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej InterRisk.
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może podnieść także przeciwko
Ubezpieczonemu.
3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od SWU, z tym że różnice między SWU a treścią umowy ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy.
Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co oznaczają określenia użyte w SWU?
DEFINICJE
§2
W rozumieniu niniejszych SWU przez poniższe określenia, użyte w SWU lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się:
1) akty terroru – nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia
jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy
lub groźby użycia przemocy;
2) anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10 jako kod: D60–D61;
3) Centrum Assistance – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres, numer telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk udziela świadczeń assistance – Assistance EDU PLUS;
4) choroba – zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę;
5) choroba psychiczna – zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego leczenie choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jako kod ICD: F00–F99;
6) choroba zawodowa – choroba znajdująca się w wykazie chorób stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych;
7) czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy – czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub uczęszczania na zajęcia lekcyjne powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co najmniej 10 dni, udokumentowana:
a) kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem stwierdzającym zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,
b) zaświadczeniem wystawionym przez placówkę oświatową potwierdzającym nieobecność na zajęciach lekcyjnych – w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem, uczniem lub studentem uczęszczającym do placówki
oświatowej;
8) dziecko – każde dziecko własne rodzica Ubezpieczonego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo
1
Spis treści
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ...................................................................................................................................... rewers str. 1
Postan owienia początkowe ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
Co oznaczają określenia użyte w SWU?
DEFINICJE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
Jaka ochronę zapewnia ubezpieczenie?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................4
ZAKRES UBEZPIECZENIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
Kiedy INTERRISK nie wypłaci świadczenia?
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................5
Co oferuje Opcja Podstawowa PLUS?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
O jakie opcje dodaktowe możesz rozszerzyć Opcję PODSTAWOWĄ PLUS? .......................................................................................................................................................................................................................6
Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji dodatkowej D15 - Assistance EDU PLUS? .........................................................................................................................................................................................................7
SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY ............................................................................................................................................................................................................................................................................7
Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................7
Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK ............................................................................................................................................................................................................................................................7
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie InterRisk?
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA ............................................................................................................................................................................................................................................................8
Co zrobić żeby dostać świadczenie?
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA ........................................................................................................................................................................................................................................9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................10
Załącznik nr 1 - TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS ............................................................................................................................................................................................................................11
InterRisk Kontakt
22 212 20 12
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
2
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia
§2, §4, §6, §7, §8, §12, §13, §16, §17, §18
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
§5, §9, §6 pkt 6, 7, 8, §7 pkt 6, 9, 10, §9, §15 ust. 2 OWU
3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nie dotyczy
4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje  Nie dotyczy
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat;
9) dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia
Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu;
10) koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich,
b) zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
f ) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
g) odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego stałego zęba;
11) lekarz – osoba posiadająca formalnie potwierdzone kwalifikacje zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w kraju, w którym świadczy usługi, wykonująca zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, niebędąca Ubezpieczającym,
Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego;
12) lekarz Centrum Assistance – lekarz zatrudniony lub współpracujący z Centrum
Assistance;
13) lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego, nie może dokonywać dla
potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia;
14) materiały wybuchowe – substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym
środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym w rozumieniu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
15) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której
Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
lub zmarł. W rozumieniu niniejszych SWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się
również zawał serca i udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek
śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 7), a który w dniu przystąpienia Ubezpieczonego
do umowy ubezpieczenia ukończył 60 rok życia;
16) niewydolność nerek – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana
zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD–10 jako kod: N17–N18.9;
17) nowotwór złośliwy – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana
zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD–10 jako kod: C00–C97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego
(carcinoma in situ);
18) odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury.
Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie;
19) odpady radioaktywne – odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub gazowe,
zawierające substancje promieniotwórcze;
20) oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących
substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego,
promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników
promieniotwórczych), wysokiej temperatury.
Stopień oparzenia określany jest według „Reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda
i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie;
21) operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym,
przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności
zabiegowej, przeprowadzony podczas pobytu w szpitalu w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla
przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub organu. Operacją,
w rozumieniu niniejszych SWU, nie jest: zabieg przeprowadzony w celach
diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający pobytu
w szpitalu oraz zabieg niewynikający ze wskazań medycznych;
22) operacja plastyczna – operacja mająca na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń
Ubezpieczonego, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku, zalecona przez
lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia;
23) operacja wtórna – każda następna operacja związana przyczynowo z tym samym
nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, nie dotyczy operacji, która miała miejsce
w okresie ubezpieczenia, a w przypadku kontynuacji ubezpieczenia, w okresie 12
miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
24) osoby bliskie – małżonek, dzieci, partner, rodzeństwo, matka, ojciec, ojczym,
macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający
i przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd
opiekuńczy;
25) padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD–10 jako kod G40–G40.9;
26) paraliż – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch
kończyn, choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD–10 jako kod: G81–G.83.0;
27) partner – osoba fizyczna, pozostająca z Ubezpieczonym w związku
pozamałżeńskim, niepozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, ani przysposobienia, zamieszkująca pod tym samym adresem
przez okres co najmniej dwóch lat, pod warunkiem, iż Ubezpieczony oraz partner
nie pozostają w związku małżeńskim z innymi osobami;
28) placówka oświatowa – żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowowychowawcza,
placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia
praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka
artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
29) pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub
poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni. Gdy wypis
ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest
objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do
szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;
30) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy oraz praktyka
zawodowa, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
31) pojazd – w rozumieniu niniejszych SWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia
śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja
Dodatkowa D1), o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 1) niniejszych SWU za pojazd
uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg,
tramwaj, trolejbus, metro;
32) poliomyelitis – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż
mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego
w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub
paraliżu. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób
dziecięcych lub zakaźnych;
33) poważne zachorowanie – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały
zdiagnozowane w trakcie okresu ubezpieczenia u osób, które w dniu przystąpienia
do ubezpieczenia nie ukończyły 25 lat: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność
nerek, transplantacja głównych organów, polomyelitis, utrata mowy, utrata
słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane. Za poważne
zachorowanie uważa się również transplantację głównych organów;
34) pozostawanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie, gdy zawartość
alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 ‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu
w 1 dm3 w wydychanym powietrzu;
35) praca zawodowa – forma świadczenia pracy lub usług za wynagrodzeniem
w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku
służbowego o charakterze administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania
działalności gospodarczej we własnym imieniu;
36) przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych – przeszkolenie
zawodowe osoby, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub
powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy
Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;
37) przystąpienie do ubezpieczenia – objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby
fizycznej zgłoszonej przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia na podstawie
niniejszych SWU;
38) rana – przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego
przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki,
powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W rozumieniu niniejszych SWU
za rany nie uważa się ran związanych z leczeniem operacyjnym Ubezpieczonego;
39) rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach
zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu
sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem
w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych
organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe, wykonywana
w czasie wolnym od pracy/nauki;
40) rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub opiekun ustanowiony przez
sąd opiekuńczy;
41) ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą
bezwładności;
42) sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem,
rozpoznany przez lekarza specjalistę;
43) sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa,
taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne
3
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding
prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning,
hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo,
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie
samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour,
freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami
terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo
ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, sporty motorowe, rajdy
pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding,
freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz
skeleton, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w
których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po
śniegu lub lodzie;
44) stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien
nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza
specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10 jako kod: G35;
45) substancja psychotropowa – każda substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie
substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii;
46) szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten
wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej;
47) środek odurzający – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
48) środki pomocnicze – wyłącznie środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;
49) środek zastępczy – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym
stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierające taką
substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej
lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa,
których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie
przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
50) świadczenie – kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu, a w przypadku
śmierci Ubezpieczonego kwota pieniężna wypłacana Uprawnionemu przez
InterRisk w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenia,
które jest objęte ochroną ubezpieczeniową;
51) świadczenia szpitalne – świadczenia w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej wykonywane całą dobę, kompleksowe świadczenia zdrowotne
polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą
być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
52) transplantacja głównych organów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu
serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;
53) trwała niezdolność do nauki – powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
niepełnosprawność Ubezpieczonego powodującą niezdolność do nauki
w trybie innym niż indywidualny, w placówce oświatowo-wychowawczej, w której
Ubezpieczony uczył się w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, trwająca
nieprzerwanie przez okres 365 dni, a po tym okresie mająca charakter trwały i
nieodwracalny; niepełnosprawność, w przypadku osób które nie ukończyły 16
roku życia lub stała niepełnosprawność w stopniu znacznym w przypadku osób, które
ukończyły 16 rok życia musi być orzeczona przez Powiatowy lub Wojewódzki
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności; niepełnosprawność ustalana jest po
zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie później niż po 365 dniach od daty
nieszczęśliwego wypadku;
54) trwała niezdolność do pracy – powstała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku trwała i całkowita niezdolność osoby objętej ochroną ubezpieczeniową
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia do wykonywania jakiejkolwiek pracy
w przyszłości, która przynosiłaby tej osobie przychód, oraz do samodzielnej
egzystencji; niezdolność do pracy musi być orzeczona przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Trwała niezdolność do pracy jest ustalana po zakończeniu procesu
leczenia i rehabilitacji, nie później niż po 365 dniach od daty nieszczęśliwego
wypadku; jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wyda orzeczenia w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim, o trwałej niezdolności do pracy orzeka
lekarz wskazany przez InterRisk na podstawie stanu zdrowia Ubezpieczonego
i dokumentacji medycznej zgromadzonej do dnia wydania przez niego takiego
orzeczenia;
55) Ubezpieczający – jeden z podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1, zawierający
umowę ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
56) ubezpieczenie grupowe – umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób
fizycznych, przy czym minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia
wynosi co najmniej 5;
57) Ubezpieczony – osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie
ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;
58) uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa
częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu,
wstrząśnienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do
nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni;
59) udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10
jako kod: I60–I64;
60) Uprawniony – podmiot wskazany przez Ubezpieczonego do otrzymania
świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie śmierci
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, za Uprawnionego
uważa się członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego według następującej
kolejności i udziałów:
a) współmałżonek Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że nie została orzeczona
separacja,
b) dzieci Ubezpieczonego (w częściach równych),
c) rodzice Ubezpieczonego (w częściach równych),
d) pozostali członkowie najbliższej rodziny Ubezpieczonego będący
spadkobiercami Ubezpieczonego (w częściach równych);
61) uraz narządu ruchu – powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku uraz
narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narząd ruchu został unieruchomiony z zastosowaniem
środka medycznego (gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu,
kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki
ortopedycznej);
62) uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie
nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy
w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu,
narządu lub układu;
63) wada wrodzona – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10
jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod
ICD: Q00–Q99);
64) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana
w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych
wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego
sportu poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków
i organizacji sportowych.
W rozumieniu niniejszych SWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się
aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:
a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się
w ramach obowiązującego planu lekcji,
b) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,
c) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
lub szkoleniowych w ramach szkolnych lub uczniowskich klubów
sportowych,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;
65) wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na
skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą
kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub zmarł;
66) wyroby medyczne – wyłącznie wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki
pomocnicze;
67) zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10 jako
kod: I21–I22;
68) złamanie – przerwanie ciągłości tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;
69) pandemia – epidemia danej choroby zakaźnej występująca w tym samym czasie
w różnych krajach i na różnych kontynentach, w rozumieniu Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO).
Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały
zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
4
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
ZAK RES UBEZPIECZENIA
§4
1. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia
niniejszych SWU, umowę ubezpieczenia zawiera się w Opcji Podstawowej Plus
obejmującej:
1) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
2) koszty nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych,
3) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
4) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
5) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
6) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
7) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
8) pogryzienie, ukąszenie przez zwierzęta,
9) koszty porady psychologa poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
10) koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego
poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
2. Za zapłatą dodatkowej składki, Opcja Podstawowa Plus, może zostać rozszerzona o
niżej wymienione Opcje Dodatkowe:
1) Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego,
2) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
3) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
4) Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania,
5) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
6) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
7) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
8) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
9) Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus,
10) Opcja Dodatkowa D16 – trwała niezdolność Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
11) Opcja Dodatkowa D17 – trwała niezdolność rodzica Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.
3. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia
niniejszych SWU, za zapłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może zostać
rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku
z wyczynowym uprawianiem sportu.
Kiedy InterRisk nie wypłaci świadczenia?
WYŁĄCZENIA ODPOWIE DZIALNOŚCI
§5
1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:
1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia
się przez Ubezpieczonego;
3) uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczonego;
4) chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną
ubezpieczeniową;
5) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także
aktami terroru;
6) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu,
nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu jeżeli
pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego,
jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania
okresowych badań technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnień do
prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;
7) jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10
bez opieki osoby dorosłej;
8) chorobą zawodową, chorobą psychiczną;
9) wadami wrodzonymi i ich następstwami;
10) zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa
w §6 pkt 5) w stosunku do rodzica Ubezpieczonego, który w dniu przystąpienia
Ubezpieczonego do ubezpieczenia ukończył 60 lat;
11) wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający
rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z §4
ust. 3;
12) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
13) nawykowym zwichnięciem;
14) wykonywaniem profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub
nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;
15) Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem
zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych
zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;
16) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków
zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem
alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
17) odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi;
18) operacją wtórną.
2. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), o których
mowa w § 7 pkt 2) i 3) niniejszych SWU, z uwzględnieniem wyłączeń określonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu, dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe
w następstwie lub w związku z rehabilitacją zaleconą w związku z wypadkiem
lub chorobą.
3. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D6 (poważne zachorowania), InterRisk dodatkowo
nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).
4. O chrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie
fizyczne.
5. InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego
poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. InterRisk nie pokrywa kosztu zakupu leków.
7. Zakres świadczeń Assistance EDU PLUS (opcja DODATKOWA D15) nie obejmuje:
1) zdarzeń, które wystąpiły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczą się
w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastąpił z przyczyn niezależnych od
Ubezpieczonego;
3) kosztów transportu leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie.
8. InterRisk przysługuje prawo do odmowy wypłaty świadczenia z tytułu czasowej
niezdolności do nauki lub pracy, o którym mowa w §7 pkt 7), w przypadku
stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na
zajęcia lekcyjne lub wykonywał pracę zawodową.
Co oferuje Opcja Podstawowa Plus?
RODZA JE I WYSOKO ŚĆ ŚWIADCZEŃ
§6
Opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości
takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na
zdrowiu wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu
EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych SWU,
c) koszty nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
- są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane
kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
- zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,
d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do
pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub
wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym
5
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,
- zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe
świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;
3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;
5) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości:
a) 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku
śmierci jednego z rodziców,
b) 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku
śmierci obojga rodziców,
pod warunkiem, iż nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej i śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku;
6) w przypadku pogryzienia, ukąszenia przez zwierzęta – jednorazowe świadczenie
w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
pod warunkiem, iż Ubezpieczony przebywał w szpitalu w związku z pogryzieniem
lub ukąszeniem przez zwierzęta przez co najmniej 24 godziny;
7) koszty porady psychologa poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł, pod warunkiem, iż:
a) koszty porady psychologa powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) koszty porady psychologa zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) Ubezpieczony wymagał porady psychologa i na podstawie pisemnej
opinii pedagoga szkolnego uzyskał pisemne skierowanie do poradni
psychologicznej;
8) koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego
uszkodzonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie
w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości
200 zł, pod warunkiem iż:
a) koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego
powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) nieszczęśliwy wypadek pozostawił uszczerbek na zdrowiu określony przez
lekarza zaufania,
c) koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego
zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć Opcję Podstawową Plus?
§7
Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa Plus może zostać rozszerzona
o poniższe Opcje Dodatkowe, obejmujące następujące świadczenia:
1) Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
– świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:
a) wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa
w §2 pkt 31) niniejszych SWU wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu;
3) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie
w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która
została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje
maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu;
4) Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania – świadczenie w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju poważnego
zachorowania:
a) nowotwór złośliwy,
b) paraliż,
c) niewydolność nerek,
d) transplantacja głównych organów,
e) poliomyelitis,
f ) utrata mowy,
g) utrata słuchu,
h) utrata wzroku,
i) anemia aplastyczna,
j) stwardnienie rozsiane;
5) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, iż:
a) operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część
procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż
jeden rok od daty nieszczęśliwego wypadku;
6) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, z zastrzeżeniem
kosztów dotyczących rehabilitacji, dla których ustala się podlimit w wysokości
5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 zł, pod warunkiem, iż koszty
leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
7) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za każdy dzień czasowej
niezdolności do pracy lub nauki, powstałej w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
począwszy od:
a) 10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki,
w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
trwała nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy
- w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D11,
b) 1-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przypadku
gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała
nieprzerwanie powyżej 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy
- w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D11 lub 0,5% sumy ubezpieczenia za pierwsze 30 dni
w przypadku, jeżeli czasowa niezdolność ubezpieczonego do nauki trwała
nieprzerwanie powyżej 30 dni i powodowała, że rodzic Ubezpieczonego
przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy w celu sprawowania osobistej
opieki nad Ubezpieczonym minimum 14 dni.
Świadczenia przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności
Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej;
8) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– wypłata świadczenia w wysokości:
a) 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D14 pod warunkiem, iż: nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), a przebieg
leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez
okres nie krótszy niż 10 dni,
b) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D14 pod warunkiem, iż nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), a pobyt
w szpitalu Ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem trwał
przez okres minimum 3 dni, a przebieg leczenia spowodował niezdolność do
nauki/pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni;
9) Opcja Dodatkowa D16 – trwała niezdolność Ubezpieczonego w wyniku
6
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy
Ubezpieczenia określonej dla Opcji Dodatkowej D16, nie więcej niż 1.500 zł, przysługuje
na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o trwałej niezdolności,
pod warunkiem, że niezdolność powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej;
10) Opcja dodatkowa D17 – trwała niezdolność rodzica Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy
Ubezpieczenia określonej dla Opcji Dodatkowej D17, nie więcej niż 1.000 zł
przysługuje na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o trwałej niezdolności,
pod warunkiem, że niezdolność powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Jaką pomoc otrzymasz w ramach Opcji Dodatkowej D15
- ASSISTANCE EDU PLUS?
§8
Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa Plus dodatkowo może zostać
rozszerzona o Opcję Dodatkową D15 - Assistance EDU PLUS obejmującą:
1) pomoc medyczną:
a) wizyta lekarza Centrum Assistance – jeżeli Ubezpieczony uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową,
InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę
w miejscu pobytu Ubezpieczonego,
b) organizacja wizyty u lekarza specjalisty – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego
i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza
specjalisty, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje
wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego,
c) wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem
Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje
i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu
pobytu Ubezpieczonego. InterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do
wysokości sumy ubezpieczenia,
d) dostawa leków – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga
leżenia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za
pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu
leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi
Ubezpieczony,
e) opieka domowa po hospitalizacji – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co
najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki
domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć
96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia. Usługa opieki domowej
obejmuje:
i. robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby –
koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa
Ubezpieczony,
ii. przygotowywanie posiłków – przy użyciu produktów, środków i sprzętów
udostępnionych przez Ubezpieczonego,
iii. pomoc w utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów i
wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrzucaniu śmieci, zmywaniu
naczyń, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty
kuchennej oraz zlewu), sprzątaniu łazienki; podlewaniu roślin w domu
i ogrodzie – przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych przez
Ubezpieczonego,
f ) transport medyczny – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem
Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu
Ubezpieczonego do placówki medycznej,
g) infolinia medyczna – InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni
Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który
udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania.
Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru
diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance
Ubezpieczony uzyska:
- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce
przepisów,
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym
ryzyku zachorowań,
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne,
interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży
i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów;
2) indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową,
w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie
przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim,
InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt
indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub
studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole
lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego
nieszczęśliwego wypadku;
3) pomoc rehabilitacyjną – jeżeli Ubezpieczony, będący pracownikiem placówki
oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego
czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie co
najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za
pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie
zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego
maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku.
SUMA UBEZPIECZENIA I WA RUNKI JEJ ZMIANY
§9
1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego dla Opcji
Podstawowej Plus oraz dla poszczególnych Opcji Dodatkowych, o których mowa w §4
ust. 1 - 2, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Dla Opcji DODATKOWEJ D15 - Assistance EDU PLUS, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 9)
oraz §8, suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 5.000 PLN.
3. Suma ubezpieczenia ustalana jest dla każdego Ubezpieczonego i określona jest
w umowie ubezpieczenia.
4. Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca 100% sumy
ubezpieczenia w przypadku Opcji Podstawowej Plus oraz Opcji Dodatkowych,
o których mowa w §4 ust. 1- 2 SWU.
5. W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych
świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej granicy odpowiedzialności określonej
osobno dla Opcji Podstawowej Plus oraz wybranej Opcji Dodatkowej, o których mowa
w ust. 1.
Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?
ZAWA RCIE UMOW Y UBEZPIECZENIA
§10
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, który
powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko Ubezpieczonego, jeżeli umowa zawierana jest w formie imiennej;
3) liczbę dzieci, uczniów, studentów i pracowników placówek oświatowych
zgłoszonych do ubezpieczenia;
4) przedmiot i zakres (opcja, wariant) ubezpieczenia;
5) propozycję sum ubezpieczenia Opcji Podstawowej Plus;
6) propozycję sum ubezpieczenia dla opcji Dodatkowych, w przypadku, gdy
Ubezpieczający wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe;
7) okres ubezpieczenia.
2. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony
umówiły się inaczej.
4. O kres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.
5. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.
§11
1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie ubezpieczenia grupowego,
w rozumieniu §2 pkt 56).
2. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest w formie bezimiennej.
Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIE DZIALNOŚCI INTERRISK
§12
1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu
ubezpieczenia.
2. O dpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia
wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż
od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
3. O dpowiedzialność InterRisk ustaje:
1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia;
7
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym
mowa w §13 ust. 2-4;
4) w przypadku opłacania składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty
InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje
ustanie odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata składki nie zostanie
opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu;
5) z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie
ubezpieczenia określonej w polisie;
6) wobec Ubezpieczonego – z dniem jego zgonu;
7) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia - z upływem
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał
oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia. Ubezpieczony
może wystąpić z ubezpieczenia w każdym czasie.
4. Wznowienie odpowiedzialności InterRisk z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
następuje następnego dnia po zapłacie dodatkowej składki za doubezpieczenie,
w przypadku gdy odpowiedzialność InterRisk ustała wskutek wyczerpania sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem że InterRisk, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zapłaty dodatkowej składki, potwierdzi w formie pisemnej wznowienie ochrony.
ROZWIĄZANIE UMOW Y UBEZPIECZENIA
§13
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania
ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
przez Ubezpieczającego w terminie, InterRisk może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił
odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
5. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego upływu terminu, o którym
mowa w §12 ust. 3 pkt 4).
Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§14
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia;
4) wnioskowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia;
5) liczby osób przystępujących do ubezpieczenia;
6) informacji o szkodowości.
3. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę
ubezpieczenia przez właściwą dla danej Opcji stawkę określoną w złotych polskich,
uzależnioną od czynników określonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy Opcji
DODATKOWEJ D 15 – Assistance Edu Plus, w których obowiązuje jedna stawka składki
określona kwotowo dla każdego Ubezpieczonego.
4. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy
składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:
1) dla Opcji Podstawowej Plus, ustala się w zależności od wysokości sumy
ubezpieczenia. Wysokość składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest
kwotowo za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia;
2) dla poszczególnych Opcji Dodatkowych ustala się w zależności od wysokości sumy
ubezpieczenia. Wysokość składki za każde świadczenie dodatkowe i dla każdego
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia;
3) dla Opcji DODATKOWEJ D15 – Assistance Edu Plus – wysokość składki dla każdego
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo.
5. InterRisk może zastosować zwyżki składki, w szczególności z tytułu:
1) objęcia ochroną ubezpieczeniową osób uprawiających sport wyczynowo;
2) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień
SWU.
6. InterRisk może zastosować zniżki składki, w szczególności z tytułu:
1) niskiej szkodowości w poprzednich okresach ubezpieczenia;
2) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień
SWU.
7. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo, chyba że strony umówiły się
inaczej.
8. Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona w dniu zawierania umowy, chyba
że strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia późniejszy termin płatności.
9. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy
przez którąkolwiek ze stron, InterRisk należy się składka za okres, w którym udzielał
ochrony ubezpieczeniowej.
10. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na
który została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie InterRisk?
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOW Y UBEZPIECZENIA
§15
1. Ubezpieczający obowiązany jest do:
1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest podać
do wiadomości InterRisk wszystkie znane sobie okoliczności, o które InterRisk
zapytywał w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zgłaszania InterRisk zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował
InterRisk przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu
o nich wiadomości;
3) opłacenia składki lub jej rat w ustalonym terminie;
4) umożliwienia InterRisk zasięgnięcia informacji odnoszących się do okoliczności
wystąpienia wypadku;
5) przekazywania InterRisk w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia
wszystkich danych niezbędnych do należytego wykonywania postanowień
umowy ubezpieczenia, a w szczególności listy osób przystępujących do
ubezpieczenia – w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie imiennej;
6) przestrzegania obowiązków określonych w niniejszych SWU;
7) doręczenia Ubezpieczonym SWU i udzielenia niezbędnych informacji dotyczących
ochrony ubezpieczeniowej;
8) poinformowania Ubezpieczonego na jego żądanie o sposobie obliczania i opłacania
składki ubezpieczeniowej oraz dostarczenia Ubezpieczonemu postanowień
umownych w zakresie stanowiącym o jego prawach i obowiązkach, przed wyrażeniem
przez Ubezpieczonego zgody na finansowanie składki ubezpieczeniowej
(o ile Ubezpieczony finansuje składkę). Informacje powinny zawierać także opis
obowiązków Ubezpieczającego i InterRisk względem Ubezpieczonego;
9) w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek,
Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać osobie zainteresowanej przystąpieniem
do umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez
tę osobę do umowy ubezpieczenia, na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowana
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodę, na innym trwałym
nośniku w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Jeżeli Ubezpieczający nie podał do wiadomości InterRisk okoliczności znanych sobie,
o których mowa w ust. 1 pkt 1) lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2), InterRisk nie odpowiada za skutki tych okoliczności.
3. InterRisk obowiązany jest do:
1) przekazywania Ubezpieczającemu informacji niezbędnych do zawarcia i wykonania
umowy ubezpieczenia, a w przypadku zgłoszenia roszczenia zobowiązany jest
do terminowej likwidacji;
2) dostarczenia Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia tekstu
niniejszych SWU, a także innych dokumentów i formularzy niezbędnych z punktu
widzenia wykonywania umowy ubezpieczenia;
3) na żądanie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach zawartej
umowy oraz SWU w zakresie praw i obowiązków Ubezpieczonego;
4) udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu
informacji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności
InterRisk lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego
potwierdzenia przez InterRisk udostępnionych informacji, a także sporządzać na
swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem
przez InterRisk;
5) objęcia ochroną ubezpieczeniową osób, które zostały zgłoszone przez
8
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
9
Ubezpieczającego i za które została zapłacona składka ubezpieczeniowa;
6) wypłaty świadczenia na warunkach i zasadach określonych w niniejszych SWU
i umowie ubezpieczenia;
7) zabezpieczenia danych osobowych, otrzymanych w wyniku realizacji umowy
ubezpieczenia zgodnie przepisami prawa;
8) pisemnego informowania osoby występującej z roszczeniem, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, zgodnie z §17
ust. 7;
9) pisemnego informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są
oni osobami występującymi z zawiadomieniem o zajściu zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z §17 ust. 7.
4. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo wglądu do informacji
i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk
lub wysokości świadczenia, żądania pisemnego potwierdzenia przez InterRisk
udostępnionych informacji i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez InterRisk.
5. Niezależnie od innych postanowień SWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia świadczenia od InterRisk przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony albo
jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia świadczenia.
Co zrobić żeby dostać świadczenie?
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA . USTA LENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§16
W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk
Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest do:
1) niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;
2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na
to pozwala;
3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania
zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.
§17
1. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający
lub Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk.
2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe
informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;
3) imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje
Uprawniony;
4) datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia;
5) imię i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu zgłaszającego
roszczenie.
3. W celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk, Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć poniższe podstawowe dokumenty, o ile są w posiadaniu
zgłaszającego roszczenie:
1) kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane;
2) dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych
obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę;
3) kartę informacyjną ze szpitala;
4) celem refundacji poniesionych kosztów nabycia lub wypożyczenia wyrobów
medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych:
a) kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
b) okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT
oraz dowody ich zapłaty;
5) celem refundacji poniesionych kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych:
a) kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której przyznano
rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym
zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu
ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania
zawodowego osoby niepełnosprawnej,
b) okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT
oraz dowody ich zapłaty;
6) celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztów
leczenia stomatologicznego, kosztów porady psychologa, kosztu zakupu lub
naprawy w wyniku nieszczęśliwego wypadku okularów korekcyjnych lub aparatu
słuchowego – okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub
faktur VAT oraz dowody ich zapłaty;
7) w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą
pojazdu:
a) kopię prawa jazdy i uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami prawa,
b) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
8) w przypadku pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta:
a) zaświadczenie lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy medycznej,
b) kartę informacyjną ze szpitala;
9) w przypadku czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki:
a) kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej
niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę
lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem
stwierdzającym zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego
będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie
mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,
b) zaświadczenie wystawione przez placówkę oświatową potwierdzające
nieobecność na zajęciach lekcyjnych – w przypadku uczniów i studentów;
10) w przypadku uciążliwego leczenia – zaświadczenie lekarskie zawierające
informację o okresie niezdolności do nauki lub pracy oraz potwierdzenie
nieobecności Ubezpieczonego w pracy lub na zajęciach lekcyjnych przez zakład
pracy lub szkołę, a w przypadku pobytu w szpitalu kartę informacyjną ze szpitala;
11) w przypadku trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki – kopię
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o trwałej niezdolności do pracy lub
nauki;
12) w przypadku trwałej niezdolności rodzica Ubezpieczonego pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku – kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o trwałej niezdolności do pracy.
4. InterRisk może na swój koszt, kierować Ubezpieczonego na badania lekarskie
z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi.
5. InterRisk może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń
zdrowotnych Ubezpieczonemu, za pośrednictwem lekarza upoważnionego przez
InterRisk, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego
i weryfikacją danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia
z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w zakresie określonym
w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
6. Wystąpienie InterRisk o informację, o której mowa w ust. 5, wymaga pisemnej
zgody Ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa
ubezpieczenia, albo jego przedstawiciela ustawowego.
7. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, InterRisk w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są
oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych
roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości świadczenia, jeżeli
jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
8. W przypadku powzięcia przez InterRisk nowych informacji mających związek
z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokości świadczenia, InterRisk
w terminie 7 dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia.
9. W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji
DODATKOWEJ D15 – Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony
obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance (adres, numer
telefonu podany jest w umowie ubezpieczenia) i przekazać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko Ubezpieczonego;
3) adres zamieszkania Ubezpieczonego;
4) okres ubezpieczenia;
5) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
6) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.
10. W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji
DODATKOWEJ D15 – Assistance EDU PLUS, Ubezpieczony, na wniosek Centrum
Assistance, zobowiązany jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance posiadane:
zaświadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne,
recepty, a także okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur
VAT oraz dowody ich zapłaty.
§18
1. Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien być ustalony
niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku.
2. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa
częściowego nie bierze się pod uwagę charakteru czynności zawodowych
wykonywanych przez Ubezpieczonego.
3. Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na
podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wyłącznie za uszkodzenia
ciała wyszczególnione w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych SWU.
4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed
wypadkiem były już upośledzone, świadczenie wypłaca się z uwzględnieniem
różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla
danego organu, narządu lub układu po wypadku, a istniejącym bezpośrednio przed
wypadkiem.
§19
1. InterRisk wypłaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu świadczenie na podstawie
uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu własnego postępowania
dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia,
zawartej z Ubezpieczonym lub Uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia
sądowego.
2. Świadczenia wypłacane są w złotych polskich.
3. InterRisk spełnia świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności InterRisk albo wysokości świadczenia okazało się
niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia InterRisk wypłaca w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 InterRisk nie wypłaci świadczenia, zawiadamia
na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń
w całości lub części w powyższym terminie.
6. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, InterRisk informuje o tym na piśmie osobę występującą
z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie,
w terminach określonych w ust. 3 lub 4, wskazując na okoliczności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz
poucza o możliwości złożenia skargi lub reklamacji do InterRisk lub dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
§20
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
nie będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia skargi.
2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w rozumieniu
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym.
3. Skargę lub reklamację składa się: na piśmie do oddziału lub filii InterRisk za
pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście albo ustnie,
tj. telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 212 20 12) lub osobiście do
protokołu w oddziale lub filii InterRisk. Skargi lub reklamacje dotyczące likwidacji
szkód należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego,
posłańca lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji o wypłacie lub
odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym dokumencie, którego
dotyczy skarga lub reklamacja.
4. Na żądanie osoby składającej reklamację w sposób inny niż za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera, InterRisk potwierdza fakt złożenia reklamacji
w trybie uzgodnionym z tą osobą.
5. Jednostka organizacyjna InterRisk, której dotyczy skarga lub reklamacja udziela
odpowiedzi na skargę lub reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi
lub reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin
rozpatrzenia skargi lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do
maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
6. InterRisk udziela odpowiedzi na skargę lub reklamację pisemnie lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź na skargę może być udzielana także
w innej formie uzgodnionej z osobą wnoszącą skargę. Odpowiedź na reklamację na
wniosek osoby wnoszącej reklamację może zostać udzielona drogą elektroniczną.
7. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
Finansowego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc do
miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.
8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE
§21
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub InterRisk w związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno
wykonania jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny
być złożone na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadku, gdy
podmioty te wyrażą zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie
elektronicznej.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z
umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych.
4. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z nią
mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru
Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
5. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie.
6. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus dla szkolnego programu
ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. zostały
zatwierdzone uchwałą nr 01/09/05/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group z dnia 09.05.2016 roku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 09.05.2016r.
10
Członek Zarządu
Katarzyna Grześkowiak
Wiceprezes Zarządu
Józef Winiarski
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
11
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.
Załącznik nr 1
do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu
ubezpieczeniowego nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.
TA BELA NORM USZCZE RBKU NA ZDROWI U EDU PLUS
12 IR/WU/EDUN/Z14
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-00-38-806,
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN, Centrala, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, InterRisk Kontakt: 22 212 20 12, interrisk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony