ŚWIETLICA – zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym i zgłoszonym na świetlicę.

 

Lekcja

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

645 - 745

K. Kaźmierczak

K.Kaźmierczak

D.Supeł

K.Kaźmierczak

H.Mazurek

2.

800 - 845

 

 

 

 

 

3.

855 - 940

 

 

 

 

 

4.

950 - 1035

 

 

 

 

 

5.

1045 - 1130

 

 

 

 

 

6.

1135 - 1220

 

 

K.Kowalska

 

P. Kowalski

7.

1240 - 1325

P.Kowalski

 P. Kowalski

K.Kowalska

 

H.Mazurek

8.

1335 - 1420

D.Supeł
P.Kowalski 

D. Supeł

K.Kowalska
K.Kaźmierczak 

K.Kaźmierczak
K.Kowalska 

P.Kowalski
H.Mazurek 

9.

1430 - 1515

P.Kowalski

D. Supeł

K.Kowalska

K.Kaźmierczak

H.Mazurek

 

 

P.Kowalski

D.Supeł

K.Kowalska

K.Kaźmierczak

H.Mazurek

 

 

P.Kowalski

D.Supeł

K.Kowalska

K.Kaźmierczak

H.Mazurek

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Pukininie

  

Uchwalono na podstawie art. 105ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany Radzie Pedagogicznej.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 1. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

a)      zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)      pomoc w nauce,

c)      warunki do nauki własnej,

d)      kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)      właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f)       rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)      stymulowanie postawy twórczej,

h)      wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

i)        pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji
z rówieśnikami,

j)        pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k)      wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

l)        współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:

a)      organizowanie opieki,

b)      organizowanie pomocy w nauce,

c)      tworzenie warunków do nauki własnej,

d)      przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)      wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój  fizyczny,

g)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie  kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i)        upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j)        rozwijanie samodzielności i aktywności,

k)      współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy
szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.30 do 16.00,
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wolnych salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej lub na boisku szkolnym,
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły,
 4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice,
 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób,
 6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)      dojeżdżający do szkoły,

b)      skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, czekający na zajęcia lekcyjne lub powrót do domu,

c)      zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, wychowanie do życia w rodzinie – jeśli jest podział na grupy, drugiego języka obcego, inne,

 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 4. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.
 6. Uczniowie nieobecni mają zaznaczoną nieobecność, która ma wpływ na ocenę z zachowania. 

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

a)      właściwie zorganizowanej opieki,

b)      życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)      ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)      wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f)       uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g)      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)      korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

a)      przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)      przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c)      współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)      uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)       respektowania poleceń nauczyciela,

g)      dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

h)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i)        przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

j)        nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l)        ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom (punkty dodatnie)
 3. Pochwała dyrektora szkoły.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy .
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

 

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia. 

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§ 8.

Zadania nauczyciela świetlicy

 

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami i Radą Pedagogiczną,  
 11. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 12. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 13. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

§ 10.

 Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna korzysta z wyposażenia szkoły, tj. pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
 • |
 • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony