ŚWIETLICA – zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym i zgłoszonym na świetlicę.

 

Lekcja

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

700 - 800

M. Stępniak

M. Stępniak

H. Mazurek

H. Mazurek

P. Kowalski

2.

800 - 845

 

 

 

 

 

3.

855 - 940

 

 

 

 

 

4.

950 - 1035

 

 

 

 

 

5.

1045 - 1130

 

 

 

 

 

6.

1135 - 1220

 

 

 

 

P. Kowalski

7.

1250 - 1335

 

 

 

P. K. / D.S.

P. K / K. V.

8.

1345 - 1430

P. Kowalski

D. Supeł

P. Kowalski

P. K. / D.S

P.K. / K.V.

9.

1435 - 1520

P. Kowalski

D. Supeł

P. Kowalski

P. Kowalski

K. Vecernik

 

 

P. Kowalski

P. Kowalski

P. Kowalski

P. Kowalski

K. Vecernik

 

 

P. Kowalski

P. Kowalski

P. Kowalski

P. Kowalski

K. Vecernik

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Pukininie

  

Uchwalono na podstawie art. 105ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany Radzie Pedagogicznej.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 1. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

a)      zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)      pomoc w nauce,

c)      warunki do nauki własnej,

d)      kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)      właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f)       rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)      stymulowanie postawy twórczej,

h)      wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

i)        pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji
z rówieśnikami,

j)        pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k)      wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

l)        współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:

a)      organizowanie opieki,

b)      organizowanie pomocy w nauce,

c)      tworzenie warunków do nauki własnej,

d)      przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)      wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój  fizyczny,

g)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie  kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i)        upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j)        rozwijanie samodzielności i aktywności,

k)      współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy
szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.30 do 16.00,
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wolnych salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej lub na boisku szkolnym,
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły,
 4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice,
 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób,
 6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)      dojeżdżający do szkoły,

b)      skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, czekający na zajęcia lekcyjne lub powrót do domu,

c)      zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, wychowanie do życia w rodzinie – jeśli jest podział na grupy, drugiego języka obcego, inne,

 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 4. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.
 6. Uczniowie nieobecni mają zaznaczoną nieobecność, która ma wpływ na ocenę z zachowania. 

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

a)      właściwie zorganizowanej opieki,

b)      życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)      ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)      wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f)       uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g)      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)      korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

a)      przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)      przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c)      współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)      uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)       respektowania poleceń nauczyciela,

g)      dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

h)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i)        przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

j)        nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l)        ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom (punkty dodatnie)
 3. Pochwała dyrektora szkoły.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy .
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

 

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia. 

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§ 8.

Zadania nauczyciela świetlicy

 

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami i Radą Pedagogiczną,  
 11. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 12. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 13. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

§ 10.

 Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna korzysta z wyposażenia szkoły, tj. pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Zaszyfrowany adres tej strony